اولین جلسه کمیته فنی مجتمع صنعتی سماء در روز چهارشنبه مورخه 91/12/9 بنا به دعوت قبلی واحد کنترل کیفیت مجتمع در محل دفتر مدیریت تولید مبتکر تشکیل گردید.
اعضای کمیته فنی به شرح زیر می باشند:


1- آقای طاهر احمدزاده
2- آقای حمیدرضا امینی
3-  آقای زاهد خاطری
4- آقای عبدالله رسولی
5- آقای دیاکو سمائی
6- آقای محمدوریا حبیبی
7- آقای فردین گلناری
8- خانم سارا علیمرادی

         اهداف جلسه:

-  نهادینه کردن کار تیمی و سازمانی
- شناسایی پتانسیل های موجود و شکوفایی آنها
- عدم وابستگی صنعت به افراد خاص
- تسریع و هماهنگی در انجام امورات
- کاهش عملکرد سلیقه ای و فردی
- پالایش و جمع بندی نظرات اعضاء و برنامه ریزی آنها

          در ادامه جلسه برای تعیین سمت اعضاء کمیته رأی گیری بعمل آمد که به اتفاق آراء سمت افراد به شرح ذیل اعلام گردید:

1- مهندس طاهر احمدزاده به عنوان رئیس کمیته فنی مجتمع صنعتی سماء
2- مهندس حمیدرضا امینی به عنوان نائب رئیس کمیته فنی مجتمع صنعتی سماء
3- مهندس سارا علیمرادی به عنوان دبیر کمیته فنی مجتمع صنعتی سماء